Løren og Refstad skoles knøttekorps er rekrutteringskorps til de eldre korpsene. For tiden  rekrutterer vi i hovedsak fra (det som etter sommerferien er)  3. trinn, med mulighet også for 4. trinn.  

Musikantene går ett år i knøttekorpset (KK), et år i aspirantkorpset (AK) og to år i juniorkorpset (JK1  og JK2) før de rykker opp i hovedkorpset (HK). Der kan de spille til det året de fyller 19.  

Instrumenter  

Korpset har treblås (fløyte, klarinett, saxofon) og messing (waldhorn, kornett/trompet, trombone,  tenorhorn/baryton/tuba) i tillegg til slagverk.  

For de større instrumentene begynner man på barnehorn og avanserer til full størrelse ettersom  man vokser. Tidligere startet musikantene allerede i 2.klasse, og kunne allikevel fint spille både  waldhorn, trombone og tenorhorn.  

Det er alltid mange som ønsker seg slagverk, men vi har kun kapasitet til å ta opp maks to per år.  Enkelte år blir det ikke tatt opp slagverk i det hele tatt. Det gjøres en vurdering i forkant av opptaket  av nye knøtter om hvilke instrumenter vi kan tilby. Da ser vi på balansen mellom instrumenter i de  eldre korpsene og hvor vi har tilgjengelige instrumenter og instruktører.  

Første samling etter påmelding holder vi instrumentvelging, der knøttene får se de ulike  instrumentene og sette opp inntil tre ønsker i prioritert rekkefølge. Vi forsøker å tilby alle knøttene  enten 1., 2. eller 3.-valget sitt, men vi kan ikke garantere at vi klarer det. Det er avhengig av  hvordan instrumentønskene fordeler seg blant knøttene, og innenfor hvilke instrumentgrupper vi  har ledig instruktørkapasitet. Det er for tiden størst fleksibilitet på kornett/trompet og  trombone/tenorhorn/baryton siden disse instruktørene underviser to dager.  

Øvelser  

All undervisning foregår for tiden på Løren skole.  

Musikantene får en enkelttime med instruktør 30 minutter i uka, enten mandag, tirsdag eller  torsdag. Hvilken dag man får tilbud avhenger av hvilket instrument man spiller og hvilken dag den  aktuelle instruktøren underviser. Her er det dessverre lite fleksibilitet, siden vi bruker alle  tilgjengelige rom på skolen og er avhengige av å fordele undervisningen på instruktørene våre.  

Vi ber instruktørene sette av de tidligste timene (i AKS-tiden) til knøtter og aspiranter, slik at  Lørenelever kan få undervisning før de går hjem. Refstad-elevene ønsker seg som regel undervisning  senere på ettermiddagen pga bussingen til og fra skolen.  

Samspill er på onsdager. Knøttene øver først, vanligvis fra kl 15. Det blir satt opp taxi fra Refstad til  Løren for de musikantene det gjelder. (Aspirantene tar skolebussen og går selv til Løren).  

Musikalsk  

De første årene handler mye om å tilegne seg grunnleggende tekniske ferdigheter og lære seg å  spille sammen og i samme tempo som resten av gruppen. Det første semesteret frem til jul benyttes  små afrikanske trommer, djember, under samspill-øvelsene på onsdager til å utforske rytmer, det å  følge direksjon og spille sammen. Samtidig lærer de å spille på instrumentet sitt sammen med  spillelærer, og bør kunne kjenne noten til, og spille, 5-6 toner til jul.

Etter jul begynner de å spille på instrumentene også på samspill. I starten spilles det unisont, men de  kan også bli bedt om å improvisere noen sekunder solo, for å bli vant til å stå frem og både synes og  høres.  

Dere vil ganske sikkert oppleve at motivasjonen svinger, og at musikanten blir frustrert over mangel  på progresjon. Innen musikk er det, som på de fleste områder, slik at det går i rykk og napp; Rask  fremgang en stund, etterfulgt av et platå. De fleste korpsforeldre har utøvd mildt press, og sagt «kan  du gi det tid, og fortsette ut semesteret» når avkommet synes at det er tungt.  

Samtidig er det slik at øvelse gjør mester. I en ideell verden sto instrumentet fremme hele tiden  hjemme, og det ble spilt 5 minutter hver dag, men i praksis er det vanskelig å få til for de aller fleste.  Det som kanskje er mulig er å ta frem instrumentet minst en gang mellom øvelse/spilletime, og  minne kropp og hode på hvordan noten ser ut og hvordan melodien gikk. Det er ikke mye som skal  til for at man kommer raskere i gang på neste øvelse, og får en bedre mestringsfølelse.  

Dere vil se at samspillnotene er enklere enn notene de spiller i enkeltundervisningen, og det er både  fordi det skal være et nivå på samspill der alle kan delta, men også fordi et arrangement ikke kan  være komplisert i alle stemmer samtidig. Men av og til blir det for enkelt eller for vanskelig for en  musikant. Da er det lov å si fra til dirigenten. De har tross alt mange barn å forholde seg til, og  begrenset tid sammen. Det er ikke alle musikanter som er like flinke til å vise hva de kan.  

Motsatt er det også mulig å prate med (de litt eldre) musikantene om hvordan de selv fremstår på  øvelsene. Får de vist dirigenten hva de kan? Stiller de forberedt og spiller den stemmen de har fått  utdelt 100% (hvis de føler den er for enkel)? Hvis de ikke spiller de enkle stemmene riktig, er det  vanskelig for dirigenten å forstå at de trenger større utfordringer. De fleste må også bli litt eldre før  de lærer å lytte til hva de selv spiller og oppdage at det blir feil.  

Korpset har tradisjon for å spille repertoar med mye rytme og internasjonal inspirasjon. Det er lite  Gammel jægermarsj og annet standardrepertoar. Målsetningen er at korps skal være gøy!  Hovedkorpset har ikke ambisjoner om å vinne korpskonkurranser, men heller å «vinne» festen på  Karl Johan på 17.mai. Når det danses i gatene og på slottsbalkongen, har vi lykkes.  

Kommunikasjon 

Det meste av kommunikasjonen foregår på Spond (innkalling til ukentlige øvelser, kortfattet  informasjon knyttet til arrangementer). Utsending av årsplan og annen litt mer omfattende  informasjon går på epost. Kontaktinformasjon finnes i Spond. Trykk på gruppeikonet, velg «Løren &  Refstad korps», undergruppe «Styret».  

I tillegg har korpsene en felles offentlig Facebookgruppe, og en privat Facebookgruppe per korps.  Den offentlige gruppen er tenkt som en kommunikasjonskanal med nærmiljøet. De private gruppene  brukes til sosialt innhold, tapt og funnet, spørsmål og svar og hva som helst annet som berører  delkorpsets indre liv.  

Økonomi  

Kontingenten er for tiden på 3000kr per semester. Dette beløpet dekker instrument, forsikring,  enkeltundervisning, samspill, noter, uniform og rekvisita (fliser til klarinett og saxofon, olje etc. til  messing). Beløpet er sammenlignbart med hva man betaler i den kommunale musikkskolen, og  dekker ca en tredel av kostnaden korpset har per musikant. Korpset er med andre ord avhengige av  andre inntekter enn bare kontingenten. Det gis søskenmoderasjon på 500kr per semester.
 

Korpset har en samarbeidsavtale med bydelen om dekning av kontingenten for familier med sårbar  økonomi. Avtalen skal sikre at alle barn har råd til en fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes  økonomi. Dersom det er økonomi som står i veien for at barnet kan begynne i korps, kontakt  kasserer for mer informasjon.  

Hovedinntektskilden ved siden av kontingent er loppemarkedet som arrangeres vår og høst. Alle  foreldrene og de eldre musikantene blir satt opp på vakter for å samle inn, sortere, selge eller rydde  lopper. I tillegg til å skaffe korpset viktige inntekter, er dette en fin anledning til å bli kjent med de  andre foreldrene.  

Andre aktiviteter  

Korpsene samarbeider om fire konserter i året: Høstkonsert oktober/november, julekonsert,  vårkonsert ca mars og sommerkonsert. I forkant av høstkonsert og vårkonsert blir det gjennomført  et helgeseminar for å få ekstra tid til samspill. Vi forsøker å få til en aspiranttur i starten av  høstsemesteret (en overnatting), men det avhenger av at foreldre stiller opp. JK og HK har pleid å  reise bort på høstseminar med to overnattinger.  

Høydepunktet hvert år er 17.mai da vi spiller i barnetoget i sentrum. Knøttene er med og har  ansvaret for flagg, dukker og duskene på fanen. Aspirantene marsjerer i uniform (men spiller ikke),  mens juniorene er med og spiller en del av marsjrepertoaret. Avhengig av om skolene «våre» blir  satt opp tidlig eller sent i toget i sentrum, spiller vi også i nærområdet og marsjerer inn til skolenes  arrangementer.  

Med noen års mellomrom (når vi har spart opp penger) har juniorene og hovedkorpset reist på en  ukes seminartur i Syden istedenfor helgeseminar på høsten. De to siste gangene (2017 og 2019) har  turen gått til Rhodos siste uken i sommerferien. Vi håper at vi snart kan dra på tur sammen igjen, for  det er et fantastisk løft både sosialt og musikalsk! Disse turene er et stort økonomisk og  administrativt løft, og krever både en betydelig egenandel og et antall foreldre til å ta ansvaret for  grupper av musikanter.  

Foreldreinnsats  

Instruktører og dirigenter er profesjonelle musikere som lønnes, men all annen drift av korpset  gjøres på frivillig basis av foreldre. Her trenger korpset at alle familiene bidrar med noe i løpet av  musikantenes korpskarriere i tillegg til loppemarkedene som nevnt over.  

Den daglige driften står styret for, med støtte fra ulike komiteer. Det er felles styre for HK, JK, AK og  KK.  

Støtteforeningen er en egen organisasjon registrert i frivillighetsregisteret, og står som arrangør  av loppemarkedene. De har en egen kasserer som har hovedansvaret for pengehåndtering  under loppemarkedene, en loppegeneral som er loppekomiteens ansikt utad, og et antall  komitemedlemmer som bidrar i planleggingen og gjennomføringen av loppemarkeder.  

Styremedlemmer og medlemmer av loppekomiteen får rabatt på kontingenten for eldste  musikant til dekning av telefon, mail, transport etc. Denne rabatten er for tiden på 800 kr per  semester.  

I tillegg er det organisert komiteer. Alle foreldre blir bedt om å velge en komite å bidra i. Hvis  man ikke ønsker noe spesielt, blir man tildelt en komite.  

I forbindelse med seminarer og konserter blir det sendt ut invitasjon i Spond til foreldrehjelp med å  passe på og organisere musikantene i pauser etc. Når barna kommer opp i juniorkorpset blir det satt  opp en foreldrevakt på onsdagene for å hjelpe dirigentene og styrevakten med å pakke opp og ned  notestativer, og sette frem og rydde vekk stoler og annet praktisk.