Løren og Refstad skoles knøttekorps er rekrutteringskorps til de eldre korpsene. For tiden  rekrutterer vi i hovedsak fra (det som etter sommerferien er)  3. trinn, med mulighet også for 4. trinn.  

Musikantene går ett år i knøttekorpset (KK), et år i aspirantkorpset (AK) og to år i juniorkorpset (JK1  og JK2) før de rykker opp i hovedkorpset (HK). Der kan de spille til det året de fyller 19.  

Instrumenter  

Korpset har treblås (fløyte, klarinett, saxofon) og messing (waldhorn, kornett/trompet, trombone,  tenorhorn/baryton/tuba) i tillegg til slagverk.  

Det gjøres en vurdering i forkant av opptaket av hvor mange plasser vi har på hvert instrument. Da ser vi på balansen mellom instrumenter i de  eldre korpsene og tilgjengelige instrumenter og instruktører.  Det er alltid mange som ønsker seg slagverk, men vi har kun kapasitet til å ta opp maks to per år.

Første samling etter påmelding avholder vi instrumentprøving for de som har fått plass, der rekruttene får se og prøve de ulike  instrumentene og sette opp inntil tre ønsker. Vi forsøker å tilby alle et av ønskene sine, men vi kan ikke garantere at vi klarer det. 

Øvelser  

All undervisning foregår for tiden på Løren skole.  

Musikantene får en enkelttime med instruktør 30 minutter i uka, enten mandag, tirsdag eller  torsdag. Hvilken dag man får tilbud avhenger av hvilket instrument man spiller og hvilken dag den  aktuelle instruktøren underviser. Her er det dessverre lite fleksibilitet, siden vi bruker alle  tilgjengelige rom på skolen og er avhengige av å fordele undervisningen på instruktørene våre.  

Vi ber instruktørene sette av de tidligste timene (i AKS-tiden) til knøtter og aspiranter.

Samspill er på onsdager. Knøttene øver fra kl 15-16. 

Musikalsk  

Korpset har tradisjon for å spille repertoar med mye rytme og internasjonal inspirasjon. Målsetningen er at korps skal være gøy!  Hovedkorpset har ikke ambisjoner om å vinne korpskonkurranser, men heller å «vinne» festen på  Karl Johan på 17.mai. Når det danses i gatene og på slottsbalkongen, har vi lykkes.  

De første årene handler om å tilegne seg grunnleggende tekniske ferdigheter og lære seg å  spille sammen og i samme tempo som resten av gruppen. Det første semesteret frem til jul benyttes  små afrikanske trommer, djember, under samspill-øvelsene på onsdager til å utforske rytmer,  følge direksjon og spille sammen. Samtidig lærer de å spille på instrumentet sitt sammen med  spillelærer.  Etter jul begynner de å spille på instrumentene også i samspill, aller mest på gehør. 

For å oppleve progresjon og ha det gøy i korpset, er det viktig å hjelpe musikanten til å øve hjemme mellom korpsøvelsene. Det dere kan forvente av instruktørene er at det gis lekser som kan følges opp hjemme, samt at det sendes ut en halvårlig evaluering av eleven. 

Kommunikasjon 

Det meste av den formelle kommunikasjonen foregår på Spond. Kontaktinformasjon til musikanter, instruktører og foresatte finnes i Spond. 

I tillegg har korpsene en felles offentlig Facebookgruppe, og en intern Facebookgruppe for medlemmer.  Den offentlige gruppen er tenkt som en kommunikasjonskanal med nærmiljøet. Den private gruppen  brukes til sosialt innhold, tapt og funnet, spørsmål og svar og hva som helst annet som berører korpsets indre liv.  

Økonomi  

Kontingenten er for tiden på 3250 kr per semester. Dette beløpet dekker instrument, forsikring,  enkeltundervisning, samspill, noter, uniform og rekvisita (fliser til klarinett og saxofon, olje etc. til  messing). Beløpet er sammenlignbart med hva man betaler i den kommunale musikkskolen, og  dekker ca en tredel av kostnaden korpset har per musikant. Korpset er med andre ord avhengige av  andre inntekter enn bare kontingenten. Det gis søskenmoderasjon på 500kr per semester.
 

Korpset har en samarbeidsavtale med bydelen om dekning av kontingenten for familier med sårbar  økonomi. Avtalen skal sikre at alle barn har råd til en fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes  økonomi. Dersom det er økonomi som står i veien for at barnet kan begynne i korps, kontakt  kasserer for mer informasjon.  

Hovedinntektskilden ved siden av kontingent er loppemarkedet som arrangeres vår og høst. Alle  foreldrene og de eldre musikantene blir satt opp på vakter for å samle inn, sortere, selge eller rydde  lopper. I tillegg til å skaffe korpset viktige inntekter, er dette en fin anledning til å bli kjent med de  andre foreldrene.  

Andre aktiviteter  

Korpsene samarbeider om fire konserter i året: Høstkonsert oktober/november, julekonsert,  vårkonsert ca mars og sommerkonsert. I forkant av høstkonsert og vårkonsert blir det gjennomført  et helgeseminar for å få ekstra tid til samspill. Vi forsøker også å få til et reisebortseminar hvert år.

Høydepunktet hvert år er 17. mai da vi spiller i barnetoget i sentrum. Knøttene er med og har  ansvaret for flagg og duskene på fanen. Aspirantene marsjerer i uniform (men spiller ikke),  mens juniorene er med og spiller en del av marsjrepertoaret. Avhengig av om skolene «våre» blir  satt opp tidlig eller sent i toget i sentrum, spiller vi også i nærområdet og marsjerer inn til skolenes  arrangementer.  

Med noen års mellomrom (når vi har spart opp penger) har korpset også reist på en utenlandstur om sommeren. 

Foreldreinnsats  

Instruktører og dirigenter er profesjonelle musikere som lønnes, men all annen drift av korpset  gjøres på frivillig basis av foreldre. Her trenger korpset at alle familiene bidrar med noe i løpet av  musikantenes korpskarriere i tillegg til loppemarkedene som nevnt over.  

Den daglige driften står styret for, med støtte fra ulike komiteer. Det er felles styre for HK, JK, AK og  KK.  

Støtteforeningen er en egen organisasjon registrert i frivillighetsregisteret, og står som arrangør  av loppemarkedene. De har en egen kasserer som har hovedansvaret for pengehåndtering  under loppemarkedene, en loppegeneral som er loppekomiteens ansikt utad, og et antall  komitemedlemmer som bidrar i planleggingen og gjennomføringen av loppemarkeder.  

Styremedlemmer og medlemmer av loppekomiteen får rabatt på kontingenten for eldste  musikant til dekning av telefon, mail, transport etc. Denne rabatten er for tiden på 800 kr per  semester.  

I tillegg er det organisert komiteer. Alle foreldre blir bedt om å velge en komite å bidra i. Hvis  man ikke ønsker noe spesielt, blir man tildelt en komite.  

I forbindelse med seminarer og konserter blir det sendt ut invitasjon i Spond til foreldrehjelp med å  passe på og organisere musikantene i pauser etc. Når barna kommer opp i juniorkorpset blir det satt  opp en foreldrevakt på onsdagene for å hjelpe dirigentene og styrevakten med å pakke opp og ned  notestativer, og sette frem og rydde vekk stoler og annet praktisk.